Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

eloo
23:09
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viacatherineee catherineee
eloo
23:08
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
eloo
23:07
5917 31a4 390
Reposted fromtfu tfu viasztukamatorka sztukamatorka
eloo
23:06
1057 a764 390
Reposted fromsoSad soSad viaknowyourworth knowyourworth
eloo
23:05
1498 4b22 390
Reposted fromtfu tfu viacatherineee catherineee
eloo
23:04
1186 cb72 390
Reposted fromtfu tfu viaGunToRun GunToRun
eloo
22:52
5645 9de8 390
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaszydera szydera
eloo
22:47
Przez ludzi których nie widzimy dziś,
przez słowa których nie powinno być,
przez grzechy których nie możemy zmyć...

— Białas & Lanek ft. Quebonafide - Ganges
Reposted fromSalute Salute viaszydera szydera
eloo
22:45
4963 f284 390
Reposted fromtfu tfu viaucieknijmi ucieknijmi
eloo
22:45
7475 b745 390
Reposted fromnyaako nyaako viaucieknijmi ucieknijmi
eloo
22:39
2756 c901 390
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
eloo
22:37
9659 14fd 390
buzzfeed

aklj4rtejklkjlsregjklsgdlkj (by @charlottegomez)

Reposted fromtediousuncle tediousuncle
22:37
7836 d784 390
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viatediousuncle tediousuncle
eloo
22:37
eloo
22:35
3229 015e 390
Reposted fromtfu tfu viamyego myego
eloo
22:33
9483 3346 390
Reposted fromexistential existential vialexxie lexxie
eloo
22:29
5887 ba46 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialexxie lexxie
eloo
22:28
6124 65bb 390
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
eloo
22:24
9314 b5b8 390
Reposted fromTenSigis TenSigis viaoski oski
eloo
22:21
5883 98d7 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl